บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการงานที่ปรึกษาครบวงจรกับลูกค้าทั้งราชการและบริษัทเอกชน ในงานบริการหลายด้าน อาทิ เช่น งานศึกษาความเป็นไปได้ งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบชลประทาน งานออกแบบวิศวกรรม งานสำรวจ งานสำรวจดิน งานประมาณราคา งานจัดหาผู้รับเหมา งานควบคุมการก่อสร้าง งานบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง งานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม โดยให้บริการงานโครงการขนาดใหญ่หลายประเภท อาทิ

โครงการเกี่ยวข้องกับน้ำ
โครงการเกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
โครงการอาคารประเภทต่างๆ
งานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม

นโยบายบริษัทฯ

ให้บริการงานด้านเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าโครงการเสร็จตามเวลาอย่างมีคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายสมเหตุผล ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

Go to top