โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เจ้าของงาน :

กรมชลประทาน

ที่ตั้งโครงการ :

จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

กุมภาพันธ์ 2548 - กุมภาพันธ์ 2551

ประเภทการให้บริการ :

ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

เขื่อนหินถมดาดคอนกรีต เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เขื่อนดินถมปิดช่องเขาต่ำ อาคารระบายน้ำล้นแบบมีประตูบานโค้งควบคุม อาคารรับน้ำแบบหอคอย และท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารควบคุม อุโมงค์ผันน้ำระหว่างก่อสร้าง

Go to top