donsakcover

เจ้าของงาน :

สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ :

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

8 เดือน (1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2560)

ประเภทของงาน :

ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ขอบเขตของงาน :

ดำเนินงานด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ศึกษาโครงการ ควบคู่กับด้านประชาสัมพันธ์โดยการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ อาทิ เว็บไซต์ วิดีทัศน์ และสื่อประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลโครงการและเข้าใจแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

8 เดือน (1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2560)

 

ลักษณะโครงการ :

ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟระหว่างเส้นทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบันไปยังพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับรถไฟสายใหม่เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดพังงา
- งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและการเงิน
- งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และการจัดทำเอกสารประกวดราคา
- งานจัดทำรูปแบบ แนวทาง และแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่ต้นทาง (บริเวณเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้) และพื้นที่ปลายทาง (บริเวณอำเภอดอนสัก)
- งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

donsak

 

Go to top