greyline

เจ้าของงาน :

สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ :

กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

18 เดือน

ลักษณะงาน :

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม และเลือกเส้นทางระยะแรกที่สำคัญและเร่งด่วน พร้อมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมเอกสารหรือร่างเอกสารประกวดราคา ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง และ/หรือ เอกชนเข้าร่วมงาน โดยครอบคลุมพื้นที่สายทางระยะแรกที่สำคัญและเร่งด่วน

ประเภทของงาน :

ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ขอบเขตของงาน :

ดำเนินงานด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ศึกษาโครงการ ควบคู่กับด้านประชาสัมพันธ์โดยการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ อาทิ เว็บไซต์ วิดีทัศน์ และสื่อประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลโครงการและเข้าใจแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

ลักษณะโครงการ :

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม และเลือกเส้นทางระยะแรกที่สำคัญและเร่งด่วน คือ ระยะที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ เพื่อนำไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

greyline 1

greylinemap

Go to top