huayluang

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนในเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ปฐมนิเทศโครงการ : การศึกษาความเหมาะสม) แบ่งออกเป็น 5 เวที 5 โครงการ ดังนี้

เวทีที่ 1 โครงการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

เวทีที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านขอนยูงน้อย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เวทีที่ 3 โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยเชียง 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เวทีที่ 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางล่าง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เวทีที่ 5 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านโนนสว่าง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

คุณวรพร โทรศัพท์ 02-943-9638 ต่อ 1626

มือถือ 061-937-6562

โทรสาร 02-943-9614

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Go to top