pandc koiเจ้าของงาน :

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ตั้งโครงการ : 

เชียงใหม่

ลักษณะโครงการ :

งานปรับปรุงฝายทดน้ำคอนกรีตปิดกั้นลำน้ำแม่ตืน ขนาด 1.0 ม. ยาว 3,535 ม. พร้อมปรับปรุงถังลดแรงดัน และก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าขนาด 9x23.5 ม. จัดซื้อเครื่องกังหันน้ำและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ขนาดกำลังผลิต 2x425 กิโลวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 6.219ล้านหน่วย
ลักษณะงานของที่ปรึกษา

ลักษณะงานของที่ปรึกษา :

การควบคุมงานก่อสร้าง

Go to top