parkingเจ้าของงาน :

บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ : 

สมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ :

งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สูง 6 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ประมาณ 93,900 ตร.ม. และ ลานจอดรถยนต์ 2 แห่ง พื้นที่ประมาณ 30,000 ตร.ม.

ลักษณะงานของที่ปรึกษา :

การควบคุมงานก่อสร้าง

 

Go to top