pasak

ที่ตั้งโครงการ :

อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าจ้าง :

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ลักษณะงาน :

จัดทำแผนพัฒนาการเดินเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ การขุดลอกร่องน้ำ การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การจัดการจราจรทางน้ำ มาตราป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ประเภทของงาน :

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ขอบเขตของงาน :

ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์โดยการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ อาทิ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ จดหมายข่าว วีดีทัศน์เชิงวิชาการ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ศึกษาโครงการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

มิถุนายน 2558 - ธันวาคม 2560

มูลค่าโครงการ :

139.9 ล้านบาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา :

10,544,500 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ :

โครงการนี้ มีพื้นที่ศึกษาโครงการ ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี รวมระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ซึ่งหลังจากการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะนำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือ ดังนี้
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่มีปัญหาตลิ่งพังรุนแรงและพัฒนาระบบป้องกันตลิ่งบริเวณที่ปัญหาตลิ่งพังไม่รุนแรง
2. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่มีปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และ/หรือเพื่อขยายร่องน้ำ ให้เรือเดินได้สะดวก
3. เตรียมพื้นที่จอดพักเรือ ออกแบบหลักผูกเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่จอดพักเรือ
4. ออกแบบปรับปรุงโค้งแม่น้ำให้ได้ระยะมองเห็นปลอดภัยและความกว้างร่องน้ำ ช่วงทางโค้งที่เหมาะสม
5. พัฒนาพื้นที่หลบเรือให้เรือสามารถจอดรอให้เรือลำที่แล่นสวนทางผ่านไป หรือเปิดพื้นที่ให้เรือแล่นแซงกันได้
6. ออกแบบเครื่องหมายแสดงการเดินเรือเข้าใกล้เขตชุมชน วัด โรงเรียน
7. ร่างกฎหมายบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก
8. จัดทำแผนการกำกับดูแลการจราจรทางน้ำ

 

 

Go to top