jetsada

ที่ตั้งโครงการ :

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และนครปฐม

ผู้ว่าจ้าง :

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลักษณะงาน :

ศึกษาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางตะวัรออก-ตะวันตกที่เหมาะสมและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนกับแนวเส้นทางเหนือ-ใต้ รูปแบบถนนของโครงการ

ประเภทของงาน :

ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ขอบเขตของงาน :

ดำเนินงานด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ศึกษาโครงการ ควบคู่กับด้านประชาสัมพันธ์โดยการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ อาทิ เว็บไซต์ วิดีทัศน์ ป้ายโครงไม้ และสื่อประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลโครงการและเข้าใจแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

ธันวาคม 2559 - ตุลาคม 2560

ลักษณะโครงการ :

การศึกษาความเหมาะสมนำไปสู่การคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจากผลการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางเลือกของโครงการ (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พบว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 1 เป็นแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงแนวเส้นทางในแนวเหนือ-ใต้ โดยแนวเส้นทางของโครงการที่จะดำเนินการศึกษาต่อในขั้นตอนถัดไป

Go to top