payarm

ที่ตั้งโครงการ :

1. พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองระนอง และพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตผังเมืองระนอง
2. พื้นที่ชุมชนเกาะพยาม และชุมชนต่อเนื่อง

ผู้ว่าจ้าง :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ลักษณะงาน :

พัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 8 ด้าน

ประเภทของงาน :

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน

ขอบเขตของงาน :

  • การทบทวนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดและศึกษาความเป็นไปได้ของแผนแม่บทหลัก ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
  • ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

เมษายน 2560 – มิถุนายน 2561

มูลค่าโครงการ :

ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ :

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่

1) ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ จำนวน 11 โครงการ
2) ระบบคมนาคมขนส่ง จำนวน 9 โครงการ
3) ระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 5 โครงการ
4) ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 6 โครงการ
5) ระบบการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำ คลองสายหลัก จำนวน 4 โครงการ
6) ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 5 โครงการ
7) ระบบการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 โครงการ
8) ระบบไฟฟ้าภูมิภาคและระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 3 โครงการ

โดยแบ่งเป็นแผนทั้งสิ้น 4 ระยะ ได้แก่ แผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว รวมมีโครงการในระบบงานด้านต่างๆทั้ง 8 ด้าน จากงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ทั้งสิ้น 50 โครงการ

payarm1

payarm1

payarm1

Go to top